ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

Про Третейський суд

Постійно діючий Третейський суд при Асоціації „Українські Фондові Торговці” був створений Асоціацією та зареєстрований 30.05.2006р.

Третейський суд є недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом Україні „Про третейські суди” (далі - Закон), для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. Тому третейський суд називають альтернативною формою врегулювання правових конфліктів. Третейський суд позбавлений багатьох процесуальних формальностей та третейський розгляд, як правило, здійснюється в одне засідання.
Сторонам надається можливість самостійно обрати суддів із затвердженого списку, в якому вказані стаж роботи та професійна спеціалізація, дотримуючись встановлених Законом вимог. Зокрема третейський суддя не може бути представником сторін, третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.

Третейські суди можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:
1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
2) справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
3) справ, пов'язаних з державною таємницею;
4) справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
5) справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
8) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
9) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
10) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
11) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
12) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.
14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Третейський суд, суддя третейського суду не вправі розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється вимагати від третейського судді надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у зв'язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.

Перевагою третейського розгляду є також те, що рішення третейського суду є остаточним. Тобто сторонам не загрожують тривалі судові тяжби в декількох судових інстанціях, що повністю виключає будь-яке затягування розгляду справи та виконання рішення.

Список третейських суддів постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Українські Фондові Торговці”

П.І.Б.

Дата народження

освіта

спеціальність

останнє місце роботи

загальний трудовий стаж

стаж роботи за спеціальністю

1

Антонов
Сергій
Михайлович

23.08.1961

Повна вища

інженер-
будівельник,
фінанси

Голова Наглядової ради ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»

36 років
9 місяців

(фінанси)
19 років
5 місяців

2

Дюговський
Олександр
Сергійович

26.07.1982

Повна вища

правознавство

Асоціація «Українські фондові торговці» - радник Президента Асоціації

11 років
3 місяців

11 років
3 місяців

3

Крімерман
Лада
Олександрівна

20.05.1971

Повна вища

правознавство

ТОВ «Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ» -директор. Адвокат

25 років
5 місяців

17 років
5 місяців

4

Рудоквас
Юлія
Анатоліївна

07.07.1979

Повна вища

правознавство
економіка
підприємства

ПАТ «Фондова Біржа «Перспектива» - начальник юридичного відділу

19 років
11 місяців

(право)
19 років
11 місяців

5

Стриж
Лариса
Анатоліївна

09.08.1979

Повна вища

правознавство

ТОВ «Юридична компанія «ФІНЕКС-ПРАВО», юрисконсульт

13 років
2 місяців

13 років
2 місяців

6

Фуголь
Євген
Іванович

27.09.1983

Повна вища

правознавство

ПАТ КБ «ПриватБанк» - головний спеціаліст по юридичній роботі Департаменту правового забезпечення головного офісу

16 років
1 місяців

16 років
1 місяців

7

Шевцова
Ірина
Володимирівна

08.05.1978

Повна вища

правознавство,
магістр історії>

ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» - начальник відділу торгівлі цінними паперами

11 років
2 місяців

(право)
11 років
2 місяцівПорядок звернення до третейського суду, розгляд спору третейським судом та рішення третейського суду

Звернення до Постійно діючого третейського суду при Асоціації „Українські Фондові Торговці” передбачає виконання наступних досить простих вимог:
1. Спір може бути переданий на розгляд Постійно діючого третейського суду при Асоціації „Українські Фондові Торговці” за наявності між сторонами Третейської угоди. (Зразок)
2. Звернення до Постійно діючого третейського суду при Асоціації „Українські Фондові Торговці” здійснюється шляхом подачі складеної відповідно до Регламенту третейського суду позовної заяви, що майже не відрізняється від тої, з якою звертаються до державних судів. (Зразок)
3. Розмір сплати третейського збору.

Третейський суд застосовує заходи до розгляду спору по можливості у найкоротший строк. Строк третейського розгляду не може перевищувати 2 місяці з дня призначення складу Третейського суду, призначення третейського судді, який розглядає справу одноособово, якщо інший строк третейського розгляду не встановлено третейською угодою сторін.
Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України „Про третейські суди”.
Сторони, які передали спір на вирішення Третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення Третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень, та вживати усіх необхідних заходів з метою забезпечення виконання рішення Третейського суду.
Рішення Третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.
Рішення Третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" та Законом України "Про третейські суди".

Законодавство про третейські суди

• Закон України "Про третейські суди"
• Цивільний процесуальний кодекс України (витяг)
• Господарський процесуальний кодекс України (витяг)
• Закон України "Про виконавче провадження" (витяг)
• Рекомендації Президії Вищого Господарського суду України від 11.04.2005 р. N04-5/639 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України "Про третейські суди"»
• Лист Міністерства юстиції України від 25.03.2005 р. N 25-32/622 «Щодо виконання рішень третейських судів та рішень МКАС чи МАК»