ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

Умови участі в Асоціації

Асоціація «Українські Фондові Торговці» (Асоціація) є неприбутковим відкритим добровільним договірним об’єднанням підприємств - професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність.

Рішення № 1604624600359 від 27.10.2016 р. про присвоєння підприємству, установи, організації ознаки неприбутковості.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" "Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж та депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

Згідно з четвертою частиною пункту 2 статті 48 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу СРО за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО.

Асоціація має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація ринку цінних паперів на території України, що об’єднує юридичних осіб, що здійснюють наступні види професійної діяльності:

- СРО з торгівлі цінними паперами;

Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як СРО з торгівлі цінними паперами № 23 від 22 травня 2017 року

- СРО з депозитарної діяльності.
Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як СРО з депозитарної діяльності № 11 від 26 грудня 2014 року

Інші статуси, що має Асоціація:

- ОПУФР з торгівлі цінними паперами;
Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як об‘єднання професійних учасників фондового ринку-торгівля цінними паперами № 6 від 28.02.2013 року

- ОПУФР з депозитарної діяльності.
Свідоцтво про реєстрацію Асоціації як об‘єднання професійних учасників фондового ринку-депозитарна діяльність № 8 від 28.02.2013 року

Набуття статусу члена Асоціації

Набуття статусу члена Асоціації регулюється нормами Статуту Асоціації (стаття 6) та Положення про членство в Асоціації "УФТ", що розроблене з метою деталізації процедур набуття статусу/припинення статусу члена Асоціації, визначення кола прав та обов’язків члена Асоціації.
Кандидатом в члени Асоціації (надалі – Заявник) може бути юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:
- має діючу(і) ліцензію(ї) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (за виключенням випадків, коли для отримання ліцензії(й) на здійснення професійної діяльності потрібен висновок Асоціації);
- відповідає вимогам Статуту, Правил Асоціації та визначеним чинним законодавством вимогам, встановленим для відповідного виду професійної діяльності;
- подала  заяву про вступ до Асоціації та пакет документів відповідно до цього Положення та висловила згоду з виконанням обов’язків члена Асоціації відповідно до цього Положення та Правил Асоціації;
- створена i здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України;
- Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, усунув та не скоює порушення, за яке(які) його було виключено з членів Асоціації;
- Заявник, що був раніше виключений з членів Асоціації, виконав рішення органів Асоціації, винесені стосовно нього;
- Заявник погасив заборгованість по сплаті членських внесків, що мала місце під час його попереднього членства в Асоціації.
Для розгляду питання про надання Заявнику статусу Члена Асоціації Заявнику необхідно надати наступний пакет документів до Асоціації «Українські Фондові Торговці» :

 • Заяву про вступ до Асоціації «Українські фондові торговці»;
 • Додатки до заяви:
  • копії ліцензій Заявника на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;
  • копія витягу з ЕДР про державну реєстрацію Заявника;
  • довідка про сертифікованих фахівців Заявника;
  • анкета Заявника.

Увага! Заповнення форм документів здійснюється тут.

З питань членства в Асоціації прохання звертатись за телефоном (056) 373-97-84 email: info@aust.com.ua


Усі документи, що подаються Заявником повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою Заявника (за наявності) та мати дату підписання.
Документи, які мають більше одного аркуша, повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.
Надання фактично неправдивої інформації або опущення суттєво важливої інформації у поданих документах є підставою для відмови у наданні статусу Члена Асоціації.
Після одержання Заяви про вступ та відповідних документів Рада Асоціації розглядає питання про надання Заявнику статусу Члена Асоціації на своєму черговому/позачерговому засіданні.

Рішення про надання Заявнику статусу члена Асоціації набирає чинності з моменту внесення інформації про Заявника до Реєстру членів Асоціації.

Після набрання чинності рішення про прийняття Заявника в члени Асоціації останній має сплатити вступний внесок та надати Асоціації відповідний підтверджуючий документ, у термін визначений порядком сплати внесків.
Якщо Заявник не надав документ, що підтверджує внесення вступного внеску, Рада Асоціації має право скасувати рішення про прийняття Заявника в члени Асоціації.

Внески членів Асоціації

Розмір вступного (разового) членського внеску, встановлюється Радою АУФТ. Рішення Ради АУФТ від 27.05.2009 року.

 • Розмір вступного (одноразово) внеску складає 5000,00 (п’ять тисяч) гривень.

 • Розмір регулярних членських внесків, встановлюється Радою АУФТ. Рішення Ради АУФТ від 19.10.2015 року (Протокол №17).

 • Регулярні (періодичні) членські внески з 01 січня 2016 року встановлюються у розмірі 0,00 гривень (нуль гривень 00 копійок).

Порядок сплати вступного (разового) та регулярних (періодичних) членських внесків, встановлюється Радою Асоціації. Рішення Ради АУФТ від 29.06.2009 року.

 • Перерахування вступного (разового) внеску здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності рішення Ради АУФТ щодо надання статусу Члена Асоціації.

Участь в Асоціації

Діяльність Асоціації ґрунтується на принципах: добровільності вступу та свободи виходу з Асоціації, рівноправності Членів Асоціації, самоврядування, інформаційної відкритості.
Участь в АУФТ надає ряд прав членам та вимагає виконання кола обов’язків, перелік прав та обов’язків визначені у Правилах Асоціації, з текстами яких можна ознайомитись у розділі «ПРАВИЛА АУФТ». (http://aust.com.ua/NormDoc.aspx )

Програмне забезпечення

З метою наскрізної автоматизації діяльності професійних учасників фондового ринку, вдосконалення обліку під час здійснення професійної діяльності учасників фондового ринку, впровадження електронного документообігу, налагодження ефективної системи інформаційного обміну між членами Асоціації, здійснюється запровадження нових інформаційних технологій. Детальніше з інформацією о програмних продуктах можна ознайомитись у розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ»:
- BIT еTrade Mail
- BIT eReport
- Завантаження ПЗ

Програмний продукт BIT еTrade Mail є власністю ПАТ "КФЦ" Програмний продукт BIT eReport є власністю Асоціації, з умовами придбання та обслуговування можна ознайомитися за посиланнямабо отримати консультацію у фахівця відділу з питань взаємодії з членами Асоціації за контактами, що розміщені на цьому сайті.

Подання звітності

Відповідно до пункту 6.7. статті 6 Статуту Асоціації члени Асоціації зобов'язані своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звітність, документи та інформації щодо своєї професійної діяльності на ринку цінних паперів в порядку, встановленому Правилами Асоціації.
Відповідно до норм Положення про звітність членів Асоціації члени Асоціації надають наступну звітність до Асоціації:

1. Торговці цінними паперами:

 • Місячну;
 • нерегулярну.

2. Депозитарні установи:

- місячну.

Члени Асоціації надають звітність у наступні строки:

1. Торговці цінними паперами:

 • місячну - не пізніше останього дня місяця, наступного за звітним місяцем;
 • нерегулярну - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення;

2. Депозитарні установи:

 - місячну - не пізніше останього дня місяця, наступного за звітним місяцем.
Обсяг та склад місячної, нерегулярної звітності, що надається членами Асоціації – торговцями цінними паперами до Асоціації, повинен відповідати обсягу та складу місячних, нерегулярних даних, що надаються ними до НКЦПФР щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до Актів НКЦПФР.
Обсяг та склад щомісячної звітності, що надається членами Асоціації - депозитарними установами до Асоціації, повинен відповідати обсягу та складу щомісячних (крім банків) даних, які надаються ними до НКЦПФР щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до Актів НКЦПФР.

Член Асоціації надає електронну звітність до Асоціації в Системі BIT eTrade Mail на адресу: апарат СРО – звітність членів АУФТ, або на електронну адресу Асоціації за умовами, визначеними у Положенні про звітність.