ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

06.02.2020

Огляд останніх змін у законодавстві

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Пропонуємо Вашій увазі зміни у законодавстві, які сталися за останні тижні.

1. 17 січня 2020 року опубліковано у Офіційному віснику України Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 14.11.2019 № 689 «Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Зазначене Рішення НКЦПФР набирає чинності 01 березня 2020 р.

Зміни вносяться до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 11 червня 2013 року № 992 та до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14 листопада 2019 року №689.

Зміни, що вносяться до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачають, крім іншого:

- Річна фінансова звітність буде включатись до складу щомісячних даних за березень та подаватись не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

- Додається нова довідка – Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (Додаток 19), яка буде включатись до складу щомісячних даних за березень;

- До щоквартальних даних депозитарної установи додається Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (додаток 20).

Ознайомитись із повним текстом змін можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0013-20#n7.

2. 24 січня 2020 року опубліковано у Офіційному віснику України Рішення НКЦПФР від 05.11.2019 № 671 «Про внесення змін до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку».

Зазначене Рішення НКЦПФР набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Зміни, що вносяться до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку передбачають, крім іншого:

1) У випадку організації банками профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, банк протягом 20 робочих днів:

- з дати внесення змін до відповідного внутрішнього положення про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку щодо встановлення політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів під час взаємодії з іншими підрозділами банку, що не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, надати до НКЦПФР копію такого внутрішнього положення з унесеними змінами, аркуші якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом уповноваженої особи банку;

- з дати видання відповідного(их) документа(ів) про суміщення посад надавати до НКЦПФР довідку у довільній формі про сертифікованих спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, які суміщають роботу в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), що провадять інші види діяльності, не пов'язані з цінними паперами, із зазначенням:

прізвища, імені, по батькові спеціаліста;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

посади спеціаліста в профільному структурному підрозділі банку (його відокремленого підрозділу);
назви підрозділу банку, в якому спеціаліст працює за суміщенням, реквізитів документа (дати й номера), яким спеціаліст призначений на посаду (звільнений з посади) за суміщенням;

посади за суміщенням.

2) Внутрішнім положенням про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку мають бути встановлені вимоги щодо політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів під час взаємодії з іншими підрозділами банку, які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, яка, зокрема, встановлює:

обов'язки працівників банку щодо запобігання діяльності, що може спричиняти конфлікт інтересів або можливість виникнення конфлікту інтересів;

характерні приклади конфліктів інтересів у працівників банку під час виконання ними своїх обов'язків (карта конфліктів інтересів);

обов'язок працівників банку оперативно повідомляти про обставини, що можуть спричинити або вже спричинили конфлікт інтересів;

дієву процедуру реагування на виявлений конфлікт інтересів із застосуванням заходів для врегулювання та мінімізації негативного впливу такого конфлікту;

визначення поняття конфлікту інтересів та основних форм прояву такого конфлікту під час виконання посадових обов'язків працівниками банку;

процес попередження конфлікту інтересів, ураховуючи застосування інформаційних бар'єрів для захисту інформації, отриманої працівниками банку під час виконання посадових обов'язків, від неналежного використання в межах або поза межами банку;

механізм моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників банку;

відповідальність за невиконання вимог щодо інформування про потенційний або реальний конфлікт інтересів працівниками банку.

3) Забороняється суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид діяльності на фондовому ринку, з роботою в профільних структурних підрозділах банку, що провадять інші види професійної діяльності, у випадку якщо банк (його відокремлений підрозділ) має декілька профільних структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

4) Суміщення роботи спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), що провадять інші види діяльності, не пов'язані з цінними паперами, дозволяється за умови дотримання банком політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів, захисту інформації та обмежень на обмін інформацією.

5) Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо особу вже було раніше ідентифіковано або верифіковано одним із структурних підрозділів банку (його відокремленим підрозділом) відповідно до вимог закону.

Ознайомитись із текстом Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку з урахуванням змін можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1650-14.

3. 28 січня 2020 року опубліковано у Офіційному віснику України Рішення НКЦПФР від 05.11.2019 № 677 «Про затвердження Змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку».

Зазначене Рішення НКЦПФР набирає чинності через два місяці після його офіційного опублікування.

Небанківським фінансовим групам, нагляд за якими здійснює НКЦПФР, створеним до набрання чинності цим рішенням НКЦПФР від 05.11.2019 № 677, протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим рішенням подати до НКЦПФР документи відповідно до пункту 3 Змін. У пункті третьому йдеться про:
- повідомлення про створення небанківської фінансової групи за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;
- інформації про контролерів небанківської фінансової групи за відповідними формами, наведеними в додатках 2, 3 до цього Положення;
- інформації про учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення;
- легалізованого витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента у країні, в якій зареєстровано її головний офіс (для контролера-нерезидента);
- схематичного зображення структури власності небанківської фінансової групи;
- інформації щодо вартості активів станом на кінець кожного з останніх чотирьох звітних кварталів та середньоарифметичного значення активів за останні чотири звітних квартали учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

Ознайомитись із текстом змін можна за посиланням.

Крім того, звертаємо увагу, що 29 січня 2020 року набрало чинності Рішення НКЦПФР від 18.12.2018  № 881 «Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку».

Ознайомитись з текстом Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 18.12.2018 № 881, можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0618-13.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
31.03.2020 р.
19.03.2020 р.
05.03.2020 р.
02.03.2020 р.
28.02.2020 р.
26.02.2020 р.
21.02.2020 р.
21.02.2020 р.
20.02.2020 р.
20.02.2020 р.